1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WORK MEDIA VIỆT NAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Lắp đặt hệ thống viễn thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại tụi sở)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6110: Hoạt động viễn thông có dây
+ -(trừ cung cấp dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở)
– 6120: Hoạt động viễn thông không dây
+ -(trừ cung cấp dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở)
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ Chi tiết: Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập Internet quay số (dial-up); Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại Internet)
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế website
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Dạy nghề
– 9511: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại tụi sở)
– 9512: Sửa chữa thiết bị liên lạc
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại tụi sở)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI