1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒ CHƠI TRẺ EM GOOPLAYS
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3240 : Sản xuất đồ chơi, trò chơi

Ngành nghề kinh doanh:

– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
– 3240: Sản xuất đồ chơi, trò chơi
+ (trừ đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
– 4764: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (không kinh doanh đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Sản xuất phần mềm, lập trình phần mềm; Viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm trên điện thoại; Phát triển phần mềm trên điện thoại

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI