2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 190
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4772 : Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn thực phẩm chức năng
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn thuốc
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm; Bán lẻ thực phẩm chức năng
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ kính mắt: Kính cận, kính viễn, kính râm, kính chống bụi… kể cả hoạt động đo thị lực, mài, lắp kính phục vụ cho bán lẻ kính mắt.
– 6419: Hoạt động trung gian tiền tệ khác
+ Chi tiết: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán)
– 6622: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
+ Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bảo hiểm
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI