1
CÔNG TY TNHH 3RO INTERNET
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6110 : Hoạt động viễn thông có dây

Ngành nghề kinh doanh:

– 6110: Hoạt động viễn thông có dây
+ Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông có dây.
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI