1
CÔNG TY TNHH AC HOLDINGS
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7020 : Hoạt động tư vấn quản lý

Ngành nghề kinh doanh:

– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (CPC 622)( Không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm (trừ bán buôn đường, trừ xuất khẩu gạo) (không hoạt động tại trụ sở)(CPC 622)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu vải, hàng may mặc, giày dép (CPC 622)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu đồ dùng khác cho gia đình(CPC 622)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (CPC 622)
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (CPC 622)
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (CPC 622)
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 622)
– 4721: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo quyết định 64/2009/QD0-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo quyết định 64/2009/QD0-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (CPC 632)
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (CPC 632)
– 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 632)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ kế toán, tài chính và pháp luật)
Chi tiết:
– Dịch vụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501);
– Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh) (CPC 86502);
– Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC 86503);
– Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504);
– Dịch vụ quan hệ cộng đồng (CPC 86506).
(Nhà đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không hoạt động lĩnh vực quảng cáo, không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI