1
CÔNG TY TNHH BIN STUDIO
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7410 : Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Ngành nghề kinh doanh:

– 1812: Dịch vụ liên quan đến in
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí.
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình.
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, thiết kế đồ họa.
– 7420: Hoạt động nhiếp ảnh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI