2
CÔNG TY TNHH CLAIRE WYATT CONSULTING
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7020 : Hoạt động tư vấn quản lý

Ngành nghề kinh doanh:

– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Dịch vụ lập trình phần mềm, Dịch vụ thực hiện phần mềm, Sản xuất phần mềm (CPC 842)
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
+ Chi tiết: Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính (CPC 842, 841)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)
(Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng; hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang.)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI