3
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ QUỐC THÁI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6492 : Hoạt động cấp tín dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4541: Bán mô tô, xe máy
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ chi tiết: lưu giữ hàng hóa
– 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác
+ Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI