1
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ T&T
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

9329 : Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 4633: Bán buôn đồ uống
+ Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn.
– 9312: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
– 9329: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI