2
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ NGUYỄN TƯƠI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

9312 : Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

Ngành nghề kinh doanh:

– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán buôn đồ uống các loại
– 9312: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
+ Chi tiết: Kinh doanh câu lạc bộ Billiards
– 9329: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI