1
CÔNG TY TNHH EMVE SWEDEN AB
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4641 : Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Ngành nghề kinh doanh:

– 1311: Sản xuất sợi
+ (không tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)
– 1312: Sản xuất vải dệt thoi
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 1313: Hoàn thiện sản phẩm dệt
– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 1393: Sản xuất thảm, chăn, đệm
+ Chi tiết: Sản xuất, xuất nhập khẩu thảm, chăn, đệm
– 1394: Sản xuất các loại dây bện và lưới
+ Chi tiết: Sản xuất, xuất nhập khẩu các loại dây bện và lưới
– 1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
+ (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở)
– 1420: Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
+ Chi tiết: Sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm từ da lông thú
(Không hoạt động tại trụ sở)
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
+ Chi tiết: Sản xuất, xuất nhập khẩu trang phục dệt kim, đan móc
(Không hoạt động tại trụ sở)
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)
Chi tiết: Sản xuất vật tư, nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may (không hoạt động tại trụ sở)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết : Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới bảo hiểm)
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu vải, hàng may mặc, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
(trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiêt: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn nguyên phụ liệu, sản phẩm: ngành sợi, ngành dệt, ngành may
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4753: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
+ (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)
– 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI