1
CÔNG TY TNHH LIGHT INSIGHT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7320 : Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Ngành nghề kinh doanh:

– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn về công nghệ.
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI