1
CÔNG TY TNHH LỐP XE ĐẠI NAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4530 : Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
+ Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của o tô và xe có động cơ khác.
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ (trừ kinh doanh kho bãi).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI