2
CÔNG TY TNHH LYNH
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 4633: Bán buôn đồ uống
+ Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không có cồn.
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI