1
CÔNG TY TNHH NGUYỄN VĂN NGON
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3099 : Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 3092: Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật
+ Chi tiết: Sản xuất xe đạp
– 3099: Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất khung xe đạp
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI