1
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỄN CÔNG NGHỆ THƯỜNG UY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6201 : Lập trình máy vi tính

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ (trừ đấu giá tài sản)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6201: Lập trình máy vi tính
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
– 7310: Quảng cáo
– 8220: Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI