1
CÔNG TY TNHH SIXACE
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4651 : Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Ngành nghề kinh doanh:

– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
+ Chi tiết: Bán buôn phần mềm
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Viết các chương trình phần mềm
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế website, thiết kế đồ họa

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI