678
CTY TNHH TƯ VẤN ĐỊA CHẤT PHẲNG (FLATGEO)
– KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH;
– KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH;
– THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG VÀ HIỆN TRƯỜNG;
– THÍ NGHIỆM HÓA ĐẤT VÀ HÓA NƯỚC
  • KHẢO SÁT – ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN, KHÍ TƯỢNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI