1
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG CYBER ALL GAME LAND
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6190 : Hoạt động viễn thông khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ các loại nước suối, nước ngọt..
– 4724: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
+ chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ cad điện thoại, thẻ game.
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ Chi tiết: -Hoạt động của các điểm truy cập internet – Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và không kinh doanh trò chơi có thưởng).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI