1
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGA
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4773 : Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 3211: Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
+ Chi tiết: Sản xuất, gia công vàng trang sức, vàng mỹ nghệ.
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, bán lẻ bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI