1
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN OYNM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4774 : Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4774: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh. (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI