Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / BẠC ĐẠN - VÒNG BI